cutting out existing caulk

cutting out existing caulk